Společnost KUNST je dodavatelem domovních ČOV BIOTAL pro 4-50 EO. Bližší informace Vám poskytne obchodní manažer pro prodej malých domovních ČOV:

Dalibor Vostřez

provozní manuál pro ČOV BIOTAL 4
typová řada ČOV Biotal - základní rozměry

 

Vlastnosti a funkce ČOV

Technologie BIOTAL je tvořena třístupňovým reaktorem SBR (patent). Odpadní vody přitékají do lapače hrubých nečistot (velký nerezový koš z pletiva), pod kterým je uložen provzdušňovací element, který společně s provzdušňováním v prvním reaktoru drtí hrubé nečistoty a tím brání zanášení lapače hrubých nečistot.

Odpadní vody bez hrubých nečistot přetékají do reaktoru SBR-1, kam se také přečerpává vratný aktivní kal s dusitany a dusičnany z reaktoru 2 a 3, tady se voda z části vyčistí, je vystavena opakovanému procesu provzdušňování a míchání s nedostatkem kyslíku, tím dochází k denitrifikaci. Poté aktivní kal přetéká do reaktoru SBR-2, kde probíhá další fáze čištění, aktivace a promíchávání.

Část aktivního kalu se vrací zpět do SBR-1 a zbývající část se přečerpává zařízením pro regulaci hladiny (patent) do reaktoru SBR-3 a zároveň snižuje hladinu v reaktorech SBR-1 a SBR-2 a tím vytváří akumulační prostor pro nárazový přítok odpadních vod do čistírny. V reaktoru SBR-3 probíhají další fáze čištění: aktivace, usazování s následným odčerpáváním přebytečného aktivního kalu do aerobního stabilizátoru a vyčištěné vody do biologického filtru. Vyčištěná odpadní voda se pomocí sifonového mamutkového čerpadla (patent) odčerpává do spodní části biologického filtru – tenkovrstvého dosazováku (patent) a tím vytlačuje dočištěnou vodu z biologického filtru na odtoku z ČOV, přitom náplň biologického filtru začíná fungovat jako tenkovrstvý dosazovák.

Během fáze usazování a odčerpání vyčištěné vody z SBR-3, v reaktorech SBR-2 a SBR-1 probíhá fáze čištění odpadních vod, aktivace, promíchávání s recirkulací mezi reaktory. Z aerobního stabilizátoru se přebytečný aktivní kal přečerpává do odvodňovacího pytle, přičemž kalová voda z odvodňovacího pytle se vrací zpět do ČOV. Pomocí hladinového snímače reaktoru SBR-3 se čistička automaticky přepíná do jednoho z pěti programů, do běžného - forsážního nebo do úsporných režimů v závislosti na množství přitékající odpadní vody do čističky.

Výhody ČOV Biotal:
Jediná čistička na evropském trhu, která má pětistupňový pracovní režim, aerobní stabilizaci a odvodnění přebytečného kalu.

 • pětistupňový automatický režim zajišťuje až 70% úsporu elektřiny a prodloužení životnosti kompresorů a zajistí pokračování biologického procesu při dlouhodobém nepřítoku odpadních vod
 • až 99% účinnost čištění odpadních vod
 • schopnost vydržet nárazový přítok odpadních vod do 25% objemu celkového denního přítoku
 • veškerá technologie zařízení ČOV je vyjímatelná za plného provozu bez nutnosti odčerpání vody
 • automatické odkalování a odvodnění přebytečného kalu, není nutno vyvážet fekálním vozidlem
 • jednoduchá instalace
 • minimální nároky na obsluhu a údržbu
 • bezpečný a tichý provoz
 • nenáročné stavební úpravy pro osazení ČOV
 • úplné vyloučení zápachu
 • rovnoměrný odtok vyčištěné vody
 • využití vyčištěné vody k závlahám a odpadního kalu ke kompostování
 • použití materiálů a komponentů od předních světových výrobců
 • ČOV byla certifikovaná ve smyslu platného zákona

Usazení ČOV - určení a příprava místa
Při určení místa pro osazení domovní čistírny je třeba vycházet z hloubky, kde je uložena kanalizace, která bude odpadní vody do čistírny přivádět. Doporučené umístění domovní čistírny je zabudování pod terénem (např. v zahradě, ve dvoře apod.). Pokud je přívod kanalizace ve větší hloubce, než je standardně umístěné nátokové potrubí v čistírně, je potřeba použít tzv. nástavce. Tyto jsou vyráběny standardně pro výšky 750mm a 1000mm. Pro domovní čistírnu BIOTAL není třeba vytyčovat ochranné pásmo.

Při instalaci je třeba respektovat následující:

 • Je třeba umístit čistírnu do teplotně vyrovnaného prostředí, pokud je umístěna pod terénem, je tato podmínka splněna. Při jiném umístění je třeba ČOV např. zateplit, zastínit apod..
 • Je třeba znát výšku hladiny spodní vody v místě pro ČOV – v případě vysoké hladiny spodních vod je nutné postup zabudování ČOV konzultovat se stavebním technikem.
 • Napojení dmychadla na rozvod el. energie – automatika BIOTAL. Případná porucha dmychadla se zobrazí na displeji automatiky. Dmychadlo je umístěno mimo ČOV. K čistírně se přivádí pouze tlakový vzduch. Hadici do čistírny je nutné uložit do vhodné chráničky. Vzdálenost nedoporučujeme větší než 8 metrů.
 • ČOV musí být odvětrána přívodním kanalizačním potrubím v souladu s ČSN EN 12 056 nad úroveň nejvyššího podlaží.
 • V případě umístění ČOV do blízkosti komunikace nebo stavby méně než 2 m a blíže a všude tam, kde hrozí poškození ČOV např. posuv půdy, je nutno ČOV vždy obezdít nebo obetonovat.

Zabezpečení domovní čistírny
Pokud bude čistírna umístěna na pozemku bez oplocení, víko je zabezpečeno zámkem tak, aby nedošlo k vniknutí neoprávněných osob do prostor ČOV.

Stavební příprava
Hloubka výkopu je závislá na vlastních rozměrech ČOV včetně nástavce a na požadovaném spádu přívodního potrubí. Nad terén vyčnívá pouze víko ČOV. Pro bezpečné usazení a následné dokončovací práce se doporučuje připravovaný výkop zvětšit minimálně o 60cm. Terén pod ČOV je nutné srovnat, vytvořit armovanou betonovou desku o síle 10 až 15cm. Betonová deska musí být z důvodu manipulace s ČOV o cca 30cm větší než je půdorys dna ČOV. Zhotovitel nezodpovídá za škody na skeletu ČOV vzniklé nesprávnou manipulací a obsluhou, špatným stavebním postupem a jeho následky, jakož i nedodržením jeho pokynů a doporučení ze strany objednatele. Objednatel nesmí v žádném případě vystavit skelet ČOV působení spodních nebo srážkových vod nebo jiným obdobným tlakům (zásypová zemina, pohyb terénu apod.). Spodní a srážková voda musí být trvale odváděna z místa instalace např. drenáží nebo zvolit použití dvouplášťové ČOV.

 

 

 


© KUNST, spol. s r. o. Petr Bobák – Web & Graphic Designer